Християнська етика повинна бути обов’язковою – Станіслав Юраш

Автор | 04.02.2021

Учиться, учиться и учиться!

Зусиллями Всеукраїнської Ради Церков, ціннісної, академічної та батьківської громадськості врешті повертається предмет етики до українських шкіл. Не кажучи, вже про позицію Міністерство освіти і науки України, яка нарешті починає віддзеркалювати ціннісний консенсус України, а не вічно-змінні маніпуляції постмодерну в ім‘я політичних мод.

Найбільше в історії парламенту об‘єднання «Цінності | Гідність | Родина» однозначно і чітко виступає в підтримку цих зусиль та сподівається на всіляку подальшу взаємодію з міністервом щоб ціннісний фундамент був всюдисущою реальністю, а не винятком в нашій освіті.

З нашого листа:

У своїй діяльності в 2021 році міжфракційне депутатське об’єднання має намір приділити увагу сфері освіти в Україні. На підставі цього вважаємо вкрай необхідним якнайшвидше налагодити продуктивну співпрацю між МОН та депутатським корпусом із метою впровадження сумісних освітніх ініціатив щодо виховання прийдешнього покоління. Заздалегідь дякуємо за сприяння та сподіваємось на найкращі результати.

Окрім того, пане Міністре, від нашого об’єднання хочемо висловити підтримку ініціативи щодо впровадження обов’язкового викладання предмета «Етика» та курсів духовно-морального спрямування у 5-6 класах відповідно до проекту Типової освітньої програми для 5-9 класів, який нині знаходиться на громадському обговоренні.

Навчання основ етики та інших предметів духовно-моральної направленості в закладах загальної середньої освіти є необхідною складовою виховання у молоді вічних для українського народу цінностей. Ці знання, набуті дітьми у школах, будуть взяті ними для майбутнього, аби стати в нагоді при зустрічі із різними проявами сучасного світу. Розуміння етичних принципів, як ніколи, актуальні для єднання нашої країни.

Ми, як парламентарі, особливо відзначаємо поступ Міністерства освіти в царині європейської інтеграції в справжньому розумінні, адже в більшості країн європейської спільноти вивчення основ традиційних релігій є освітньою практикою вже багато десятиліть.

Далі буде | Обов’язково буде | Багато буде

Учиться, учиться и учиться

Благодаря Всеукраинскому Совету Церквей, ценностной, академической и родительской общественности наконец возвращается в украинские школы предмет этика. Не говоря уже о позиции Министерства образования и науки, которая наконец начинает отражать ценностный консенсус Украины, а не вечно-переменные манипуляции постмодерна во имя политических мод.

Наибольшее в истории парламента объединение «Ценности | Достоинство | Семья» однозначно и четко выступает в поддержку этих усилий и надеется на всякое дальнейшее взаимодействие с Министерством, чтобы ценностный фундамент был вездесущей реальностью, а не исключением в нашем образовании.

Немного из нашего письма:

В своей деятельности в 2021 году межфракционное депутатское объединение намерено уделить внимание сфере образования в Украине. На основании этого считаем крайне необходимым быстрее наладить продуктивное сотрудничество между МОН и депутатским корпусом с целью внедрения совместных образовательных инициатив по воспитанию будущего поколения. Заранее благодарим за содействие и надеемся на лучшие результаты.

Кроме того, господин Министр, от имени нашего объединения хотим выразить поддержку инициативы по внедрению обязательного преподавания предмета «Этика» и курсов духовно-нравственной направленности в 5-6 классах в соответствии с проектом Типовой образовательной программы для 5-9 классов, который сейчас находится на общественном обсуждении.

Обучение основам этики и другим предметам духовно-нравственной направленности в учреждениях общего среднего образования является необходимой составляющей воспитания у молодежи вечных для украинского народа ценностей. Эти знания, приобретенные детьми в школах, будут взяты ими для будущего и пригодятся при встрече с различными проявлениями современного мира. Понимание этических принципов, как никогда, актуальны для единения нашей страны.

Мы, как парламентарии, особенно отмечаем прогресс Министерства образования в области европейской интеграции в подлинном смысле, ведь в большинстве стран европейского сообщества изучение основ традиционных религий является образовательной практикой уже многие десятилетия.

Дальше будет.

Обязательно будет.

Многое будет.